1354 Views

Utdanner fremtidens havbrukstalenter

Miljøansvar og fiskevelferd er sentrale tema i utdannelsen ved NMBU, men også drift og produksjonsstyring, fôr og fôrressurser, fiskehelsebiologi, teknologi og landbasert oppdrett (RAS). Som student får du en solid teoretisk og praktisk kunnskapsbasis som gjør deg godt rustet til yrkeslivet.

September 15, 2022
Victoria Katherine Poulos Keiseraas og Jacob Lillegraven-Ringheim er førsteårsstudenter på det nyopprettede bachelorprogrammet i akvakultur. FOTO: JANNE KARIN BRODIN.
Victoria Katherine Poulos Keiseraas og Jacob Lillegraven-Ringheim er førsteårsstudenter på det nyopprettede bachelorprogrammet i akvakultur. FOTO: JANNE KARIN BRODIN.
Skrevet av:

NMBU

I løpet av studien kan du bidra til å produsere rykende ferske forskningsresultater, enten ved å assistere i forskningsprosjekter eller ved å ta bacheloreller masteroppgave i et forskningsprosjekt. Yrkespraksis er også en vesentlig og populær del av studien.

Havbruk er en av landets mest vekstkraftige og lønnsomme næringer og framtidsutsiktene er lyse. Oppdrettet laksefisk selges i et kravstort, globalt marked, som krever et sylskarpt og ustanselig fokus på miljø og bærekraftig produksjon av sunn kvalitetsmat. For selv om havbruk er effektivt og klimavennlig, er det viktig å være oppmerksom på at all matproduksjon har en viss miljøpåvirkning. For å oppfylle markedskravene trenger havbruksnæringen de beste hodene og hendene for å lykkes med klimamål og en dreining mot en enda mer klimavennlig matproduksjon. Utdanningen ved NMBU gir deg et sett av verktøy som er viktige for å lykkes med å forbedre miljøet, bærekraften, fiskevelferden og matkvaliteten i havbruksnæringen.

– Målet er at studentene skal bli i stand til å gjøre en forskjell for oppdrettsnæringen og verdens matforsyning, og at de skal være attraktive på jobbmarkedet, sier professor og programansvarlig for akvakulturutdanningen, Turid Mørkøre.

I akvakulturutdanningen ved NMBU har du stor fl eksibilitet og mange valgmuligheter, med mye praksis og spennende forsøk som er tett knyttet opp til forskning. Du vil etter hvert kunne velge retning innen produksjonsbiologi eller akvakulturteknikk. Med gangavstand mellom fakultetene på NMBU har du også muligheten til å krydre utdanningen din med fag som økonomi, ledelse, miljø, forvaltning, fiskehelse og tekniske fag.

Bachelorstudiet gir deg en solid plattform i biologi og grunnleggende kunnskaper innen fôr og fôring, produksjonsstyring, avl og genetikk, miljø, fisk som sunn kvalitetsmat, økonomi og teknologi. Bærekraftig verdiskapning og fiskevelferd er bærebjelker gjennom hele studiet. Utdanningen er skreddersydd i tett dialog med næringen for å gi deg en solid kunnskapsbase som er etterspurt, nå og i fremtiden. Det betyr at du kan spesialisere deg med et dypdykk i den retningen som du synes er mest interessant.

De to første årene gir basisen og mange praktiske knagger og teoretisk kunnskap. Som student kommer du til å tilbringe mye tid på vårt moderne RAS anlegg ved Senter for fiskeforsøk og på FôrTek, NMBUs senter for fôrteknologi. I det tredje året på bacheloren kan du spesialisere deg mot produksjonsbiologi eller akvakulturteknikk. Du har også mulighet til å ta fag i økonomi og ledelse ved Handelshøgskolen på NMBU.

Førsteamanuensis Odd Ivar Lekang og professor Turid Mørkøre ved NMBU vil gi akvakulturstudenter muligheten til å spesialisere seg innen RAS og landbaserte anlegg. Bildet er fra Senter for fiskeforsøk, NMBU. FOTO:  RICARDO TAVARES BENICIO/NMBU.
Førsteamanuensis Odd Ivar Lekang og professor Turid Mørkøre ved NMBU vil gi akvakulturstudenter muligheten til å spesialisere seg innen RAS og landbaserte anlegg. Bildet er fra Senter for fiskeforsøk, NMBU. FOTO: RICARDO TAVARES BENICIO/NMBU.

Mye praksis i starten

I starten er det lagt vekt på praksis, og du vil bli kjent med fi sken og vannet. Ved Senter for fiskeforsøk er det både fisk og laboratoriefasiliteter. Siden fisken lever i vann er vannkvalitet viktig, og du vil lære om RAS anleggene ved senteret og om biofilter.

– Der vil du lære hvordan fisken ser ut innvendig og få grunnleggende kunnskaper om anatomi og fysiologi, fiskesykdommer og for eksempel hvordan lakselusa formerer seg, sier Mørkøre.

Fôr er den største kostnaden i fiskeoppdrett, og som en start på kunnskap om fôr og fôrutnytting vil du gjennomføre ditt eget lille fôringsforsøk og beregne fôrutnytting og tilvekst. Du blir kjent med fôret og ingrediensene, hvordan fôret lages og hvordan vi måler den tekniske kvaliteten på fôret, som hardhet på pellet, om den synker for fort eller for sakte.

Moderne teknologi i merden

Moderne fiskeoppdrett med kameraovervåking i merd og ved fôring og sensorteknologi for å måle temperatur, oksygen og saltinnhold i vann gir store muligheter til å følge godt med på fisken og miljøet den lever i. Men for å bedømme om fisken har det bra, må du ha kunnskap om hvordan fisken oppfører seg.

– Derfor er fiskeatferd med i studiet, og tema fiskevelferd er vesentlig gjennom hele studiet, sier Mørkøre.

Veterinærhøgskolen har flyttet til Ås. Det gir oss gode muligheter til å bake inn fiskehelse i studiene. Å forebygge og oppdage sykdom tidlig lærer du om i kurset i fiskehelsebiologi.

– I tillegg til rene fag i fiskeoppdrett får du en grundig opplæring i generelle fag i biologi, økonomi, statistikk og bærekraftig matproduksjon, sier Mørkøre.

Mulighet til å følge din interesse

På slutten av bachelorstudiet har du stor fleksibilitet til å velge innholdet i studiet ditt. Du kan ha et opphold i en bedrift eller dra på utveksling til et universitet i utlandet som NMBU har avtale med. Du vil ta din utdannelse ved Fakultet for biovitenskap, men vi har mange andre fakulteter som gir deg unike muligheter til å kombinere for eksempel biologi og ingeniørfag ved Fakultet for realfag og teknologi, eller biolog og økonomi/ledelse ved Handelshøgskolen på NMBU. Er du interessert i naturvitenskap og naturforvaltning, så tilbyr vårt mangfoldige universitet også kurs innen det.

Spennende og fremtidsrettet studie

Førsteårsstudentene på bachelor i akvakultur, Victoria Katherine Poulos Keiseraas og Jacob Lillegraven-Ringheim, er begge enige om at det er en fremtidsrettet og spennende utdanning.

– Det er mye i havet som ikke er utforsket ennå, og det gir store muligheter for å produsere mat, sier Victoria.

Jacob som alltid har vært interessert i hav og fiske, satser på en spennende jobb i fremtiden som ikke bare innebærer å sitte på et kontor.

– Jeg syntes det er kjempespennende, og jeg er veldig fornøyd med studievalget jeg tok. Jeg gleder meg til å fortsette videre.

To valg på masteren

Den internasjonale masteren i akvakultur foregår på engelsk, og studenter fra hele verden søker seg til studiet. På masteren kan du velge mellom hovedretningene produk- sjonsbiologi og akvakulturteknikk.

Studiet inneholder en generell del hvor studentene får en grundig innføring knyttet til biologi, velferd, miljøkrav, sykdom, fôr og fôring, produksjonsbiologi, økonomi, produksjonsplanlegging og teknologi. En del av fagene vil du kjenne igjen fra bacheloren, men på masteren er det et mer avansert nivå.

Undervisningen er i stor grad problembasert, og mange studenter velger å ta sin masteroppgave i tilknytning til bedrifter.

Bærekraftsdrevet utdanning

I masterstudiet står også anvendt akvakultur sentralt, et fag som ligger i skjæringspunktet mellom biologisk akvakulturproduksjon og forretningsutvikling.

Her vil du få bruk for alt du har lært ved at du skal bruke din kunnskap til å belyse aktuelle tema innen norsk og internasjonal akvakultur. Kurset tar sikte på å bygge bro mellom teori og praksis gjennom tverrfaglig læring, og legge til rette for bærekraftsdrevet utdanning i entreprenørskap.

– Med kyndig veiledning fra NMBU, gjesteforelesere i bransjen og innflytelsesrike ledere i havbruksnæringen skal studentene løse “Real World Cases”, for så å kommunisere de både muntlig og skriftlig på en måte som er forståelig og engasjerende for de som er spesialister, og de som ikke er det, sier Mørkøre.

Tema vil være toppaktuelle, og du vil få trening i å løse praktiske oppgaver i næringen. Du vil lære å sette biologisk og teknisk kunnskap inn i en praktisk sammenheng som gir deg problemløsende kompetanse som vil omfatte forretningsutvikling, forhandlinger og beslutningsstyring. Dermed blir du godt forberedt til en karriere i havbruksnæringen. Næringslivsledere med høye ambisjoner på studentenes vegne vil være inspiratorer og mentorer i oppgaveløsing.

I tillegg til å få trening i oppgaveløsing får studentene forelesninger om dagsaktuelle tema – bl.a. fra gjesteforelesere fra næring, miljøvernorganisasjoner og departementet.

Akvakulturteknikk

Velger du akvakulturteknikk som spesialisering på masteren, kan du også spesialisere deg innen RAS og landbaserte anlegg.

Du vil bruke mye tid i RAS anlegget og i vann-analyselaboratoriet. Her får du opplæring i praktisk drift av RAS anlegg, og i vann-analyselaboratoriet får du opplæring og praksis i gjennomføring av nødvendige vannanalyser for å kunne overvåke driften av anlegget.

– En av oppgavene du skal løse er å designe et landbasert anlegg helt fra å velge tomt til ferdigprodusert fisk, sier Odd Ivar Lekang, som er ansvarlig for kursene i akvakultur teknikk.

Produksjonsbiologi

Velger du produksjonsbiologi som spesialisering på masteren har du store valgmuligheter. Du vil få kunnskap om vesentlige faktorer som påvirker produksjonen, slik som fi skens fysiologiske behov, atferd, fôr, miljøfaktorer, produksjonsregime og fiskevelferd.

Du skreddersyr selv sammensetningen av fag i henhold til dine interesser. I tillegg til biologiske fag, kan du også spe på med fag i akvakulturteknikk og/eller økonomi. Om du ønsker opphold i bedrift i løpet av masterstudien, så er det også mulig.

Undervisningen er både teoretisk og prak- tisk. Du planlegger, gjennomfører og tolker resultater fra egne forsøk i vårt RAS anlegg, og du får tilbud om å delta i forskningsprosjekter slik at du blir kjent med dagsaktuelle problem- stillinger og utfordringer i næringen knyttet til den biologiske produksjonen.

– Å få til en bærekraftig produksjon og riktig valg av fôrråvarer er problemstillinger du vil møte hvis du velger å fordype deg i produksjonsbiologi, sier Mørkøre.

Genomvitenskap

Er du interessert i genetikk og genombiologi er det mulig å koble bacheloren i akvakultur opp mot vår engelske master i genomvitenskap.

– Du vil kunne bruke denne kunnskapen til produksjon av en robust fisk, gjerne inn mot forskning eller i samarbeid med for eksempel avlsselskapene, sier Mørkøre.

Tett på innovativ forskningDet foregår mye forsking på NMBU innenfor mange ulike områder av akvakultur. Som student har du anledning til å delta i forskningen og skrive bachelor- og masteroppgaven på vårt tverrfaglige universitet, NMBU.