1261 Views

Ser mange muligheter innen havbruk

FRØYA: Akvaelevene ved Guri Kunna vgs ser mange muligheter for utdanning og jobb innen havbruksnæringen.

November 10, 2022
Anette Bugten (28) har master i bioteknologi og starten i jobb hos Vikan settefi sk AS i mars i år.
Skrevet av:

ALF FAGERHEIM

Renats Rozensteins (Fosen), Linn Markussenog Ulrikke Vatn (begge fra Frøya) ser frem tilå være i praksis ved Vikan settefisk AS. De erelever på VG2 akvakultur ved Guri Kunna videregåendeskole, og har nettopp startet påsin tre uker lange praksisperiode.

Trenger folk

-Jeg tenker å ta fagbrev og bli røkter, fortellerRenats. Interessen for oppdrett fikk hanetter å ha vært utplassert hos Salmar i Foseni niende klasse, samtidig som han har en farsom jobber på matfi skanlegg.

Mens både Linn og Ulrikke tenker ta videre utdanning etter læretiden.

-Det er andre retninger innen oppdrett som virker spennende, så vi får se når vi er ferdig med skolen og læretiden. Næringen trenger flere folk og det finnes mange spennende jobber innen oppdrett. Man kan nesten jobbe hvor som helst, sier de.

Tett samarbeid

Fagleder ved skolen, Martin Sæther, fortellerat skolen samarbeider tett med havbruksnæringeni regionen for å skaffe praksisplassertil de rundt 40 elevene som tar akvakulturutdanning,i tillegg til praksisplasser til de somgår VG1 naturbruk.

-Skolen har ikke egne settefiskeller matfiskanlegg, men vi jobber tett opp mot oppdretts-og serviceselskapene for å kunne givåre elever den best mulige praksisen i løpetav utdanningen.

Fra kontrollrommet overvåker Anette alt fra klekking, fôring til pumper og rensing.

Daglige oppgaver

Settefiskanlegget ligger på Tuvneset påFrøya, om lag et kvarters kjøretur fra Sistranda.Her foregår hele prosessen fra rognensettes inn i klekkeriet til fisken er sjøklar omlag 10 måneder senere. Hele fire millionersmolt skal elevene daglig ha tilsyn med, ogskal gjennom praksisperioden få opplæring ide mange oppgavene som gjøres på et settefiskanlegg.

Rengjøring av gulv, kar og utstyr, fjernedød fisk, måle snittvekt, vaksinering, sortering,ta prøver av fisken og følge med påfòring og 02-nivå, er en del av de dagligeoppgavene ved anlegget som også eleveneskal være med på.

Ikke angret

Anette Bugten (28) tar oss med på en omvisningav settefi skanlegget, som stod klart inovember 2019. Hun startet hos Vikan settefisk i mars i år (2021), og har tidligere jobbetfor Lerøy Midt. Med en master i bioteknologifra NTNU kunne hun velge og vrake i jobberinnen havbruksnæringen. Valget falt på settefiskanlegget Vikan settefi sk på Frøya. Dermedforlot hun Trondheim og bosatte seg påFrøya, noe hun ikke har angret på.

-Jeg trives veldig godt her og har en spennendejobb som passer utdannelsen mingodt, forteller hun.

Alt er automatisert – pumper, fôring, rensesystem,og overvåkes fra kontrollrommetforklarer Anette. Men de kan gjøre endringerute i anlegget ved behov. Rensing og resirkuleringav vannet er en hel prosess. Ved hjelp av en bioreaktor med bakterier som renser vannet for avfall fra fisken, kan det benyttes på nytt igjen etterpå.

Renats Rozensteins (fv), Linn Markussen og Ulrikke Vatn har praksis ved Vikan settefisk AS på Frøya.

Bra skole

På Guri Kunna vgs møter vi elevene MalinNorheim (18), Emma Bogø (18) og Ola Granbo(17) som går VG2 akvakultur ved GuriKunna vgs. De har nettopp gjort seg ferdigmed sin første av to praksisperioder i løpetav VG2-året og er tilbake på skolen.

-Det er en veldig bra skole som har etgodt renommé, bra miljø, flotte fasiliteter,gode lærere og spennende fag. I tillegg fårvi en del kurs, som sikkerhetskurs (IMO50),for å kunne ha praksis på servicebåter, fortellerde.

Mange retninger

-Det er veldig mange retninger og muligheter innen havbruk å velge i. Enten man velger fagbrev og røkting og servicebåt eller høyere utdanning, sier de. Alle tre vurderer flere muligheter både for læretiden og jobbetterpå.

-Jeg har vært på matfiskanlegg i praksis,og har lyst å prøve settefisk. Det virker merinteressant for meg. Om det blir det jeg satserpå vet jeg ikke, men har lyst å jobbe somyrkesdykker etter hvert, sier Malin.

For Ola frister det å enten å gå videre påmatfiskanlegg eller servicebåt.

-Det er spennende å prøve seg om bord påservicebåt. Jeg kunne godt tenke meg å talæretiden om bord, samtidig som jeg tar påbyggingsfag.Planen er å studere videre, sierhan. Også Emma syntes det hadde vært artigå få prøvd seg mer på servicebåt før hun tarvidere utdanning.

-Etter læretida er tanken å jobbe noen årfør jeg studere videre på universitetet, sierhun.

Nytt fagbrevtilbud

Fagbrev innen akvakultur har vært lite endret siden det ble innført på slutten av 1980-tallet. I fjor sa Kunnskapsdepartementet ja til åsplitte fagbrev i akvakultur i to. Det betyr atnår elevene på VG2 skal ut og ta læretidenhar de nå to veier å velge. Enten den tradisjonelleveien som gir fagbrev som fagoperatøri akvakultur eller den nye retningen som girfagbrev som havbrukstekniker.

Ola Granbo (17), Emma Bogø (18) og Malin Norheim (18) er meget godt fornøyd med skolen og utdanningen på Frøya

Jobb på servicebåt

Havbrukstekniker gir kompetanse i drift ogvedlikehold av tekniske løsninger knyttet tilsjøbaserte anlegg, og gir muligheter til jobbinnen servicebedrifter og bedrifter som leverertjenester til oppdrettsanleggene. Detkan eksempel være arbeid med fortøyninger,avlusing, sortering, transport og undervannsoperasjoner.Det kreves høy kompetanseinnen sjømannskap og sikkerhet vedarbeidsoperasjonene på dekk og flytendeanlegg. Aktuelle læreplasser er blant annetpå servicebåter, serviceselskaper, operatørerpå avlusingsfl åter, leverandørnæringen ogbrønnbåter.