Framtiden er blå!

For å møte behovet sektoren har for kunnskap og arbeidskraft, tilbyr Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) ved Nord universitet studietilbud både på bachelor-, master- og PhD-nivå innenfor marine fag. I tillegg gis etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i havbrukssektoren.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur holder til i moderne fasiliteter ved Nord universitet i Bodø. Fakultetet har også en egen forskningsstasjon i Mørkvedbukta. I takt med utviklingen innenfor havbruksnæringen har interessen for våre studietilbud økt kraftig. Den sterke veksten har ført til behov for mer plass, og et nytt avansert undervisnings– og forskningsbygg er under oppføring.

«Blått bygg» vil stå innflytningsklart sommeren 2024, og vil ha en rekke moderne fasiliteter for å kunne tilby forskning, utvikling og utdanning av høy kvalitet innenfor marin økologi, biologi, genomikk og akvakultur.

Havforskningsinstituttet og Nord universitet får også et nytt kystforskningsfartøy i 2023, «Prinsesse Ingrid Alexandra», som vil gi oss nye spennende muligheter til å drive undervisning og forskning.

Nord universitet Campus Bodø. Foto: privat

Bachelorutdanning

Har du lyst å bli en del av denne spennende næringen?

Da har vi et bachelorprogram for deg i Havbruksdrift og ledelse.

Dette er det ideelle programmet for deg som er interessert i å jobbe i Norge eller innenfor den internasjonale sjømatindustrien, med et fokus på bærekraftig matproduksjon.

Med mange interdisiplinære fagmuligheter, som ledelse, biologi, økonomi, vannkjemi, fiskevelferd og praksisopphold i næringen, vil du ha bred kunnskap og ferdigheter innen akvakultursektoren.

Denne utdanningen vil forberede deg på ulike oppgaver og problemstillinger innenfor akvakulturnæringen og leverandørindustrien, men også for oppgaver innenfor offentlig forvaltning.

Dette bachelorprogrammet vil også gi deg muligheten til å søke på master innen biovitenskap og nordisk master ved Nord universitet.

Masterutdanningl: Jim avbildet på sin masteravslutning. Foto: Jim Simonsen Jenssen

Masterutdanning

Våre to masterprogram i biovitenskap (MABIO) og i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser (MARBIO) vil bidra til å utvikle dine kunnskaper, med fokus på ulike retninger innen akvakultur.

MABIO tilbyr spesialisering i akvakultur. Denne spesialiseringen lar deg fordype deg i temaer innenfor akvakulturernæringen, som fiskefysiologi, fiskehelse og velferd. Dette studiet vil gi deg yttrligere kunnskap innenfor ditt valgte spesialiseringsområde, slik at du du kan bidra til å skape bærekraftige løsninger for fremtiden.

MARBIO inkluderer fagområder som biologi/ naturvitenskap, samfunnsvitenskap og metode. Avhengig av masteroppgave og valgfag vil du få kompetanse innen marine fiskearter, skalldyr, algebiologi, havforskning, sivilrett, statsvitenskap, næringsliv og økonomi.

Fullført masterutdanning gir deg mulighet til å søke-opptak til en PhD i akvatisk biovitenskap ved Nord universitet.

Fiskemat: Med en bachelor i havbruk og ledelse kan du være med å skape et samfunn som vektlegger en bærekraftig matproduksjon. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Ung inspektør

Jim Simonsen Jenssen har ordet: – Mitt navn er Jim Simonsen Jenssen. Jeg jobber i dag som rådgiver hos Akvaplanniva, hvor jeg er Akvakulturinspektør. Det vil si at jeg gjør miljøundersøkelser, i tillegg til strømmåling, havbunnskartlegging, prøveinnsamling, analyser og rapportering.

For å kunne få min drømmejobb startet jeg med en bachelor i havbruksdrift og ledelse. Jeg skrev min bacheloroppgave om vaksinering av fiskearten rognkjeks. Interessen for fagfeltet motiverte meg til å ta nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marinebioressurser (MARBIO), for å få mer dybdekunnskap innenfor dette feltet. Valget falt på Nord universitet fordi Nord har et godt fagmiljø og en god geografisk plassering for å studere akvakultur.

Kompetansen jeg fikk gjennom studiene har kommet godt til nytte når det gjelder å løse utfordringer i oppdrettsnæringen, gjennomføringer av undersøkelser og planlegging av driften. Dette har styrket min rolle som rådgiver for ulike oppdrettsselskap.

Helt på nett – verdien av å stå sammen

Ingen lykkes alene. Dette sier Kirsti Kalseth Sjøhaug. Ved siden av jobben som hodejeger i bedriften Headvisor i Trondheim, leder hun også Havfruenettverket. Målet med nettverket er en raus kunnskapsdeling, knytte kontakter samt det å dra nytte av hverandres erfaringer. Hvert år, under fiskeri- og havbruksmessa Nor-Fishing/ Aqua Nor, arrangeres et Havfruetreff på Pirsenteret i Trondheim. Ut over dette holder de i underkant av 400 havfruene kontakten via en lukket facebookgruppe, enn så lenge.

En eller annen tilknytning til havnæringen er det eneste kriteriet for å være med i nettverket. Der man tidligere bare inviterte inn kvinner, er det i dag også rom for et større mangfold.

Kirsti Kalseth Sjøhaug er ikke i tvil:

– For å bestå må vi hele tiden utvikle oss, vår visjon er å skape et samhold basert på mangfold.

Made in China

Havfruenettverkets historie strekker seg helt tilbake til 2001 og ble dannet av Marit Fordal Døvre. På den tiden arbeidet også hun som hodejeger. Særlig bidro hun til rekruttering til stillinger i fiskeri- og havbruksnæringen. På en fagtur til Kina, arrangert av Fiskerinæringa og Innovasjon Norge, bestemte de kvinnelige deltakerne seg for å møtes på ny. Etter kun få måneder hilste de på hverandre igjen, men denne gangenunder konferansen Aqua-Nord i Trondheim. Nå ble Havfruenettverket etablert.

Kirsti Kalseth Sjøhaug kom inn i nettverket i 2012 og overtok lederrollen i 2014, da grunnleggeren gikk bort så altfor tidlig. Nettverket vokser gradvis og en engasjert arbeidsgruppe har nå store ambisjoner for videre utvikling av nettverket. Innovasjonsselskapet Blått kompetansesenter er blant annet en viktig samarbeidspartner.

Rått parti: I en aviskronikk pekte Susanne Mortensen på den faktiske kjønnsdiskrimineringen som ofte foregår i denne bransjen. Foto: Privat

Stor fangst

– I dag, over 20 år etter nettverkets oppstart, anser Kirsti det som en viktig rolle å ta vare på deltakerne sine. Havfruenettverket skal hele tiden være en arena for diskusjoner og spørsmål innen næringen, men bransjen er stadig under utvikling og her er det viktig å følge med.

– Jeg er veldig opptatt av tradisjoner, innrømmer Kirsti, – men for at nettverket skal bestå og fange opp de behov som bransjen møter, må vi også være åpne for endring og fornyelse.

Relevante gjennomgående spørsmål innen nettverket er derfor: Hvem er vi til for? Hvordan skal vi løfte hverandre? Hvordan sikre mangfold?

Prisverdig

I tillegg til diskusjoner som går på nettverkets identitet og utvikling, oppfordres også deltakerne til å følge med på hverandres ideer, satsninger og tiltak. På grunnlag av dette er de med å nominere en pris til en deltaker som har utmerket seg spesielt. Hvert år deles ut prisen for «Årets Havfrue». I tråd med visjonen om også å inkludere andre, har to nye priser fulgt på. I 2021 var det 20 års jubileum og da ble også prisen for «Årets Havmann» delt ut, samt prisen for «Årets Havbedrift».

Utdelingen vil finne sted hvert år og er en utmerkelse som kan basere seg på prisverdig innsats, innovasjon og nytekning og en ny og banebrytende håndtering av utfordringer, som eksempelvis rekruttering av kvinner i ledende stillinger, bærekraftige løsninger, banebrytende uttalelser, utradisjonelle veivalg samt inkludering og mangfold.

Kronikk med blest

Susanne Mortensen, fra Jøvik i Troms, ble «Årets Havfrue» i 2022 og fikk prisen for sin uredde stemme. Mortensen bor nå i Tromsø og er selv fisker, og skapte store bølger da hun i NRK fikk publisert en kronikk med tittelen «feil kjønn ombord». Mange mener at det er likestilling i dagens Norge, men i teksten satte Mortensen fingeren på en annen virkelighet og pekte på hvor krevende det kan være for nye, unge og særlig kvinner å komme inn i yrket som fisker. Som et resultat av kronikken har flere, inkludert Fiskarlaget, valgt å ta tak i problemstillingene, ryddet opp og forbedre forholdene. Et av tiltakene er et kursprogram med mål om å hindre seksuell trakassering i fiskerinæringen. Et annet tiltak er Mortensens egen organisasjon ved navn «Hun fisker». Organisasjonen har som mål om å ivareta kvinners rettigheter til sjøs.

Mangfold: Nye verdier må stadig flettes inn i Havfruenettverket. Leder Kirsti Kalseth Sjøhaug vurderer hele tiden om eksempelvis nettverket skal åpne opp for også å inkludere menn. Foto: Privat

Over fjord og land

– Havfruer som Susanne viser at det nytter å heve stemmen og gi klar melding. En spennende næring i vekst trenger engasjert arbeidskraft uavhengig av kjønn. Uredde ambassadører som hever flagget for mangfold og likestilling må heies frem.

Susanne er også et eksempel på at vi i Havfruenettverket er tilstede i hele Norge og favner både den tradisjonelle fiskenæringen, de som står på merdkanten, forsker på restråstoff eller engasjerer seg i teknologiutvikling, jobber med forvaltning eller er politisk engasjert.

I så måte er havfruenettverket både vidstrakt og finmasket. Kirsti Kalseth Sjøhaug poengterer viktigheten av å delta i nettverk, dele kunnskap og vær raus med hverandre

– Vi er en arena for uformelle samtaler hvor havfruene kan drøfte problemstillinger og løsninger med andre kvinner de kanskje ikke møter til daglig, presiserer Kirsti Kalseth Sjøhaug. En god ting kan heller ikke gjentas for ofte og nettverkets leder velger å avslutte slik hun startet: – Ingen lykkes alene.

Les Susanne Mortensens kronikk HER https://www.nrk.no/ytring/feil-kjonn-om-bord-1.15643159?fbclid= IwAR1yIPeUAvREGKPWJ8u49yUYkGjn8TM4L-b5InriMHnuJStZ7WwX0vBMtB8

Dette er Havfruenettverket

Etablert i 2001. Startet med erkjennelsen av at kvinner i fiskeri- og havbruksnæringa var i mindretall og mange opplevde at de satt veldig alene på sine arbeidsplasser og spredt geografisk. De søkte da sammen og så behov for et fellesskap og Havfruenettverket ble etablert. Siden den gang har nettverket samlet på havfruer og det gjør fortsatt.

Nettverket har i underkant av 400 medlemmer/eller havfruer, – alle med et ønske å ta del i et profesjonelt nettverk hvor det deles kunnskap, utveksles erfaringer, spørre seg til råds og inspirere hverandre. Det skal være kort vei å ta kontakt med andre i nettverket. Det gjennomføres et årlig arrangement – et Havfruetreff under Aqua Nor og Nor- Fishing i Trondheim.

Hvert år utdeles det tre priser under Havfruetreffet: Årets Havfrue, Årets Havmann og Årets Havbedrift.

Kriterier for Havfruenettverkets priser

Personen eller bedriften skal, i løpet av det siste året, ha utmerket seg spesielt innenfor havnæringen. Det er de øvrige medlemmene i nettverket som står for nominasjonen. Innsats på alle nivå og i alle deler av bransjen teller. Egenskaper og tiltak som spesielt kan bli lagt merke til er:

Innovasjon, nytekning, rekruttering, problemløsninger, bærekraftige satsninger, banebrytende uttalelser, utradisjonelle veivalg og inkludering, mangfold og likestilling.

Velkommen til Fagskolen i Nord

Fagskolen har utdanninger på fem lokasjoner: Tromsø, Harstad, Nordkapp, Skjervøy og Kirkenes. Her tilbys et bredt utvalg av fagskoleutdanninger innen alt fra maritime fag, matematikk bygg og elkraft, til psykisk helsearbeid – omsorg og aktiv helse.

Fagskolen i Nord ønsker å gi sine studenter kompetanse som kan tas i bruk for å løse oppgaver i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Maritime og marine fag ved Fagskolen i Nord:

Dekksoffiser på ledelsesnivå 120 studiepoeng

Drømmer du om å seile din egen sjø med store, høyteknologiske og avanserte skip? Da er du på rett spor. Gjennom dekksoffiserutdanningen kan nettopp du ta styringen.

Dekksoffiser er en 2-årig fagskoleutdanning for deg som har fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev som matros eller fiske og fangst, eller som har relevant realkompetanse.

Verdenshavene er bare så vidt utforsket, og utnyttelse av havrommet er blant Norges viktigste satsingsområder i fremtiden. Derfor vil etterspørsel etter fagfolk med maritim kompetanse og erfaring fra sjøen være økende.

Dette studiet gir deg den teoretiske kompetansen til å løse dekksoffisersertifikat på ledelsesnivå. Og ikke minst – et hav av muligheter!

Riktig simulering. Foto: Johanne Salamonsen

Dekksoffiser på ledelsesnivå kan du ta enten ved studiested Nordkapp, eller studiested Tromsø.

Det er i hovedsak tre stillingsbetegnelser for dekksoffiserer; skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser, ofte kalt første- eller andrestyrmann.

  • Sjøkaptein/Skipsfører er den som har den øverste myndighet om bord.
  • Overstyrmann er den dekksoffiser som har rang nest etter skipsfører og overtar kommandoen på skipet dersom skipsfører blir ute av stand til å ivareta sine plikter.
  • Ansvarshavende vaktoffi ser på bro og dekk er den som har ansvar for brovakt eller laste-/lossevakten.

Andre yrkesmuligheter kan være: på rederi kontor, los, inspektør, lærer på maritime skoler, i sjøfartsdirektoratet, i klasseselskap, i administrasjonen på oljerigger m.m.

Maskinoffiser på ledelsesnivå 120 studiepoeng

Nye horisonter. Foto: Johanne Salamonsen

Ved vårmaskinoffiserutdanning har vi oppdatertsimulatorpark og engasjerete instruktører. Vi tilbyr en oppdatert og aktuell utdanning som tilfredstiller kravene til STCW.

Studielengde er to år og etter endt utdanning og kadettperiode har man kompetanse til å begynne på sin offiserkarriere som maskinist. Etter relevant fartstid som underordnet offiser har man teoretisk kompetanse til å søke Maskinoffisersertifikat kl. 1(M1). Maskinoffiseutdanningen er en utdanningsvei for deg som har grunnutdanning fra videregående skole, eller flere år praksis i relevante yrker. Fagskolen tilbyr deg faglig påfyll og spisser kompetansen din ytterligere innen alle relevante fagfelt som tilhører yrket. Maskinoffiser på ledelsesnivå tilbys ved studiested Tromsø.

Nytten av et nettverk

Karrieremagasinet du nå holder i handa er storesøsteren til bladet Gullkantet fremtid. I første rekke er magasinet rettet mot deg som er på vei inn i et lengre utdanningsløp innen havbruk. Du kjenner godt til garn, not og mere. Ikke bare omkretsen er viktig her, størrelsen på maskene er også avgjørende. Retorikken kan også overføres til vårt sosiale liv. Er vi flinke nok til å knytte kontakter, diskutere og dele ideer med andre?

Alf Reidar Sandstad jobbet med sin idé i 20 år. Han er gründeren bak bedriften Aquatraz og satser på semilukkede oppdrettsanlegg. Med en mer effektiv gjennomstrømning er målet å beskytte mot både rømninger og lakselus. Akkurat nå er det likevel andre farer som opptar næringen: Grunnskattetrekket. Bestemmelsen debatteres og ordet spyttes som om det var en gammel snus. Havbruksnæringen skattes jo uansett? Vil ikke staten ha vekst? Ifølge Havbruksstrategien har Norge som mål å femdoble produksjonen innen 2050. Samtidig er det et overordnet mål å redusere de negative miljøavtrykkene mest mulig slik at vi i tråd med FNs mat- og landbruksorganisasjon får et sunt og bærekraftig matsystem. For å få til dette kreves kompetanse, ferske ideer og skarpe hjerner med respekt for havet.

Dessverre har generasjoner før oss trodd at ikke bare himmelen, men også havet, var like stort som selve evigheten. Kastet vi noe ombord, da svelget havet det og skrotet forsvant.

Nå vet vi bedre.

Det er vårt ansvar å rette opp i forrige generasjoners uvitenhet. Det er bittert og urettferdig, men også bra. For hva er ikke mer tilfredsstillende enn å se bedring, se noe vokse, se at tiltakene hjelper? Men kan klare det alene?

– Nei, mener Kirsten Kalseth Sjøhau. Ved siden av jobben som hodejeger i bedriften Headvisor i Trondheim, leder hun Havfruenettverket og mener at ingen lykkes alene. Også innen havnæringen, og kanskje spesielt her, er et sosialt og aktivt nettverk helt essensielt.

Kristine Indiana Mikalsen ser til at det er et positivt læringsmiljø på skoleskipet Gann. Marte Abelsen retter søkelyset mot EUs regelverk og kobler dette opp mot det norske havbruket.

Nordlaks satser på et tett og kameratslig samarbeid med både elever, studenter og lærlinger.

Hvordan ser nettverket ditt ut? Hvor stort er det i utstrekning og hvor finmasket er det?

Er du sulten og ønsker større fangst?

Utdannelse er en ting, sommerjobber og erfaringer er vel så viktig. Appellen lyder: Bygg nettverk, gjør aktivt, pass på vedlikeholdet, rens opp når det er nødvendig. Ta vare på havet, vennskapet med andre og ikke minst deg selv!